چهارشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1389
توسط: شهرزاد

تقدیم به خدای عشق

خداوند عشق 

 

 

           مرا رستگار کرد 

 

 

تو را سپاس می گویم  

 

 

 

برای آمرزش  ، زار زار گریستم 

            

 

در حالی که  مجذوب آرامش تو شدم 

  

    

خداوند عشق ، یاری تو بود

 

      

  

پروردگارا 

 

 

 

    با اندوه به سوی تو  

 

 

طلب بخشش کردم 

 

 

 

به تو نیاز داشتم 

 

 

 

گر پادشاهی      مرا نجات ده 

 

 

با آرامشت        پاسخم ده 

 

 

 

پروردگارا 

 

 

  

تو را بخاطر نجات ام سپاس می گویم 

 

 

تو را بخاطر کلام عاشقانه ات  

 

 

   سپاس می گویم              

 

 

هم اکنون  

 

 

کتاب مقدس ام را برخواهم داشت 

 

 

و به تو خواهم پیوست 

 

 

 

کنون زنده ام برای پرستش تو 

 

  

پروردگارا 

 

 

 

هنگام اندوه نمی هراسم 

 

 

تو اینجا حضور داری 

 

 

از تعلقات دنیوی فاصله می گیرم 

 

  

پروردگارا 

 

 

در عبادتگاهت به غریو ما گوش بسپار 

 

 

کسانی که به طنین صدایت 

 

 

عشق می ورزند 

 

  

بندگانت دوستدار تو هستند 

 

 

 

تو را بخاطر نجاتمان سپاس می گوییم

 

 

تو را بخاطر کلام عاشقانه ات 

 

 

                 سپاس می گوییم 

 

 

کتاب مقدسمان را  

 

 

     بر خواهیم داشت به دنبال تو 

 

 

کنون زنده ایم 

 

 

          برای پرستش تو