یکشنبه 21 آذر‌ماه سال 1389
توسط: شهرزاد

این چنین یک ترانه مرا به سوی خود جذب کرد

چندین بهار در ورای طلیعه تغییرات  

 

               این چنین یک ترانه مرا به سوی خود جذب کرد 

  

بیش از یک نشان ظریف نبود ، که سپس هویدا شد 

 

و  این چنین یک ترانه مرا به سوی خود جذب کرد 

 

 

 

بیش از این در قلمرو دوردست دیگر ، هنگام نغمه سرایی  

 

                                   با نگاه در آیینه ها 

 

بدون هیچ توجهی ، یک روز را به آرامی قدم زدم 

  

با شوق و ذوق کودکانه  که تا امروز ادامه دارد 

             

من ، خط به خط   شعر ها  را پشت سر گذاشتم  

 

                     این چنین یک ترانه مرا به سوی خود جذب کرد 

  

 

پیش از این در قلمرو دوردست دیگر ، در ایام هجرت 

 

                               با نگاه در آیینه ها  

 

بدون هیچ توجهی ، یک روز را به آرامی قدم زدم 

 

 

 

                          و  این چنین یک ترانه مرا به سوی خود جذب کرد 

 

 

 

Jorge Drexler