چهارشنبه 31 تیر‌ماه سال 1388
توسط: شهرزاد

The Keeper

برای مدتی ،  مثل یک پرنده  

 

 

                                      بی ترانه بودم  

  

 

برای مدتی ، مثل یک دریاچه ی خشک 

 

  

 

                                                بی باران بودم 

 

 

    ناگهان

 

            تو  در زندگی ام  قدم گذاشتی 

  

  

و  مرا  مثل یک فرشته گریاند 

 

  

  

تو  بی همتا هستی 

 

 

   

 

                        مثل یک لبخند بی پایان 

 

   

به  زندگی من  بیا 

 

 

    

                       کمی فکر کن  

  

 

  

تو  می توانی  یک حامی باشی 

  

 

  

خواست تو   این است     مرا  به خودت  نزدیک تر کنی 

 

  

تو  در من جاری هستی 

 

  

     به همراه تمام احساساتی که مرا به جلو سوق می دهد   

 

 

 

 

         محبتت را در من بتابان  

 

 

                        

               تو  می توانی  یک حامی باشی  

 

 

 

 

برای مدتی    مثل یک خانه   بی کس بودم 

 

 

 

برای مدتی   خالی  مثل شعر بی واژه  

 

 

 

ناگهان 

 

 

 

         تو  در زندگی ام  قدم گذاشتی 

 

   

و مرا  مثل  یک  الماس  درخشان کرد 

 

  

 

تو  بی همتا هستی  

 

 

 

 

                      مثل یک آرزو  بی پایان 

 

 

  

 

 

Album .....  Yanni  Voices 

 

 

Singer ... Leslie Mills 

 

Year .... 2009